محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

محیط زیست

اصل 50 قانون اساسي :«در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است.»

 

پلاستیک های زیست تخریب پذیر-روش آزمون

آزمون های دراز مدت مانند آزمون بررسی زیست تخریب پذیری یک محصول با ریسک هایی تاثیرگذار بر نتیجه ی آزمون روبروست. از سوی دیگر، شرط تبدیل 90 درصد کربن آلی به دی اکسید کربن ممکن است لزوما محقق نشود. در نتیجه شناسایی پلیمرهای سازنده محصول به عنوان پیش شرط آغاز آزمون زیست تخریب پذیری ضرروی است. تا در صورت عدم وجود پایه ی پلیمری غیرزیست تخریب پذیر، از انجام بدون توجیه آزمون زیست تخریب پذیری جلوگیری به عمل آید.

 

اولویتهای زیست محیطی بخش صنعت و معدن جهت برنامه ریزی
 
- بسترسازی فرهنگ محیط زیست در کلیه سطوح بخش صنعت، معدن و تجارت بمنظور ایجاد هماهنگی سیستماتیک در روند انجام امور؛
- جهت دهی صنایع به استقرار در شهرکهای صنعتی با هدف متمرکز کردن منابع آلودگی و مدیریت بهینه فعالیتهای زیست محیطی؛
- فعال سازی تجهیزات کنترل کننده آلودگی و تجدیدنظر در فناوری تولیدات نهایی صنعتی ؛
- توسعه پایش برخط  (online) واحدهای صنعتی؛
- حمایت از فعالیت های تحقیقاتی کنترل آلودگی، زیست محیطی و توسعه پایدار و اشاعه دانش فنی طراحی، ساخت و نصب و به کارگیری صحیح تجهیزات کنترل آلودگی؛
- نیازسنجی وتعریف پروژه های زیست محیطی در بخش صنعت و معدن؛
- حمایت از تدوین و استقرار سیستم مدیریتی زیست محیطی در واحدهـای صنعتـی و معدنی با برخورداری از سیستم ها و استانداردهای بین المللی نظیرISO14000 ، بهره وری سبز، کاهش ضایعات، تولید پاک تر و پیشگیری از آلودگی؛
- فرهنگ سـازی در مقوله محیط زیست با حمایت از «برگـزاری نمایشگاهها، کنفرانس هـای تخصصی و دوره های آموزشی کاربردی محیط زیست ویژه بخش صنعت و معدن »؛
- تشکیل بانک اطلاعات زیست محیطی واحدهای صنعتی و معدنی با هدف تحلیل کمبودها و تمرکز فعالیت ها در جهت بهینه سازی رویه های دستیابی توسعه پایدار بر اساس اهداف تدوین شده؛
- برنامه ریزی در جهت افزایش بازدهی و بهره وری بخش صنعت و معدن (تأثیر غیر مستقیم بر محیط زیست)
- اصلاح الگوی تولید و مصرف در بخش صنعت و معدن

منبع

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام