محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

ایمنی

ایمنی شغلی به عنوان یکی از ارکان دستیابی به توسعه پایدار و از ملزمات ایجاد فضای کاری سالم و پویا به حساب می آید. ایمنی شغلی یک مسیر است نه یک هدف مقطعی و لذا رسیدن به بالاترین درجات آن صرفا از طریق بهبود مستمر امکان پذیر است. حوادث انسانی و غیر انسانی هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بسیار گزافی را بر اقتصاد ملی کشورها وارد می‌آورند. هدف از ایمنی شغلی حفاظت از جان و اموال از طریق پیشگیری از ایجاد جراحات و حوادث کاری در کانون های صنعتی، معدنی و تجاری و در نتیجه افزایش بهره وری از طریق کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی حوادث می باشد و این کار را از طریق نظارت و راهبری، آموزش، تحقیقات و غیره انجام می دهد. از این رو امور ایمنی در صدد است با تاکید بر روی شناسایی چالش های ایمنی و ارائه راه حل متناسب و علمی بر اساس تحقیقات و تجربیات بومی و جهانی در راستای کمک به همه واحد های تابعه گام برداشته و با به اشتراک گذاشتن تجربیات ایمنی صنایع، درگیر نمودن کارفرمایان، آموزش، افزایش آگاهی برای کارفرمایان موجبات پیشگیری از ایجاد حوادث و بهبود مستمر را فراهم آورد.

منبع

 

ایمنی کارگران

ایمنی کارفرما

 

 

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام