محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲

مجتمع توليدی صنعتی سيرجان حامی سيزدهمين كنفرانس ملی مهندسی نساجی ايران

دانشگاه صنعتی اميركبير، دانشكده مهندسی نساجی، ٢ الي ٤ آبان ماه

مجتمع توليدی صنعتی سيرجان حامی سيزدهمين كنفرانس ملی مهندسی نساجی ايران

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام