محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

پارچه های بافت سنگین(برزنت)

پارچه های بافت سنگین(برزنت)