محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

تصاویر جراي اسفالت SMA با استفاده از الياف مجتمع سيرجان در يكي از پروژه هاي خطوط BRT