محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

تماس با واحد فنی

آقای دکتر افضلی

آقای مهندس دوست محمدی 

021-88750618

021-88741530

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام