محاسبه کاهش قیمت با الیاف کورتا سیرجان

ویدیو ها

يكي از پروژه هاي بتن غلتكي اليافي - بهمن ٩٥

پروژه آسفالت الیاف میکروسرفیسینگ - آذرماه 1395

اجراي آسفالت اليافي در يكي از پروژه ها آبانماه ٩٥

صفر تاصد میکروسرفیسینگ

قسمت اول سخنرانی جناب آقای دکتر رمضانیان پور در باب استفاده از الیاف پلیمری در اولین کنفرانس ملی پلیمر در صنعت راه و ساختمان

 

قسمت دوم سخنرانی جناب آقای دکتر رمضانیان پور در باب استفاده از الیاف پلیمری در اولین کنفرانس ملی پلیمر در صنعت راه و ساختمان

 

قسمت سوم سخنرانی جناب آقای دکتر رمضانیان پور در باب استفاده از الیاف پلیمری در اولین کنفرانس ملی پلیمر در صنعت راه و ساختمان