محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹

اقدامات مجتمع سیرجان برای پیشگیری و مقابله با کرونا

اجرا و نظارت كامل پروتكل ها و راهنمايي هاي اعلامي توسط ستاد كرونا و وزارت بهداشت جهت افراد پس از بازگشت به كار در مجتمع توليدي و صنعتي سيرجان

اقدامات مجتمع سیرجان برای پیشگیری و مقابله با کرونا

اطلاعیه 021-88741531 کانال تلگرام 09036258539 اینستاگرام