محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۸

ارائه دو مقاله مرتب با الیاف هیبریدی در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی مهندسی سازه و مدیریت ساخت

مطالعه آزمایشگاهی نقش الیاف هیبریدی چهارگانه کوپلیمری و نانوسیلیس بر مقاومتهای فشاری، کششی و خمشی بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولن- مطالعه آزمایشگاهی نقش الیاف هیبریدی دوگانه کوپلیمری و نانوسیلیس بر مقاومتهای مکانیکی بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولن، دانشگاه صنعتی شریف ، تیر ماه ۹۸

ارائه دو مقاله مرتب با الیاف هیبریدی در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی مهندسی سازه و مدیریت ساخت

مطالعه آزمایشگاهی نقش الیاف هیبریدی چهارگانه کوپلیمری و نانوسیلیس بر مقاومتهای فشاری، کششی و خمشی بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولن

ارائه توسط : امیربهادر مرادی خو ، میرحمید حسینی ، اعظم موسوی کاشی ، فرشته امامی  و علیرضا اسپرهم

مطالعه آزمایشگاهی نقش الیاف هیبریدی دوگانه کوپلیمری و نانوسیلیس بر مقاومتهای مکانیکی بتن ژئوپلیمری بر پایه متاکائولن

ارائه توسط : امیربهادر مرادی خو ، میرحمید حسینی ، اعظم موسوی کاشی ، فرشته امامی  و علیرضا اسپرهم