محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

پايش روكش بتن مسلح اليافي بعد از يك دوره سرما

يكي از پروژه هاي زير ساخت آزادراه در حال ساخت و عدم نبود هیچ گونه ترك حتي با افزايش فاصله درز 21 خرداد ماه 1398

پايش روكش بتن مسلح اليافي بعد از يك دوره سرما