محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸

چاپ مقاله بررسی الیاف میکرو و ماکروسنتتیک به ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی بتن مقید در نشريه علمی مصالح و سازه های بتنی

برگزیده توسط کميته داوری سومين کنفرانس ملی رويه های بتنی برای چاپ در مجلات علمی مرتبط

چاپ مقاله بررسی الیاف میکرو و ماکروسنتتیک به ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی بتن مقید در نشريه علمی مصالح و سازه های بتنی

ليست مقالات برگزيده برای مجلات علمی مرتبط - سومين کنفرانس ملی رويه های بتنی