محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

پايش آسفالت مسلح شده الياف پليمري اجرا شده

پايش آسفالت مسلح شده الياف پليمري اجرا شده و نتايج بسيار عالي بر عدم وجود ترك در مقايسه با اسفالت شاهد بعد از يك فصل باران و برف - ارديبهشت ٩٨

پايش آسفالت مسلح شده الياف پليمري اجرا شده