محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

برنامه کارگاه های سومين كنفرانس رويه هاي بتني

مجتمع سيرجان حامي سومين كنفرانس رويه هاي بتني،دانشگاه علم و صنعت،٣و٤ ارديبهشت ماه

برنامه کارگاه های سومين كنفرانس رويه هاي بتني

كارگاه :
كاربرد الياف ماكرو و ميكرو سنتتيك مدول و مقاومت بالا در روسازي هاي بتني چهارشنبه ٤ ارديبهشت