محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

شنبه ۲۲ دى ۱۳۹۷

اجرا بتن مسلح شده اليافي ماكرو سنتتيك مدول بالا مجتمع سيرجان

اجرا بتن مسلح شده اليافي ماكرو سنتتيك مدول بالا مجتمع سيرجان در كليه گيت هاي ايستگاه عوارضي آزاد راه به منظور رفع كامل مشكلات جمع شدگي رويه / دي ماه 1397

اجرا بتن مسلح شده اليافي ماكرو سنتتيك مدول بالا مجتمع سيرجان