محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷

دوره ‎«آشنایی با مخلوط های آسفالت ماستیک با استخوان بندی سنگدانه ای-SMA»

مجتمع سيرجان حامي دوره ‎«آشنایی با مخلوط های آسفالت ماستیک با استخوان بندی سنگدانه ای-SMA» مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی ،اساتید دوره دکتر منصوریان، مهندس رمضانی و دکتر پرندیان /چهارم شهريورماه

دوره ‎«آشنایی با مخلوط های آسفالت ماستیک با استخوان بندی سنگدانه ای-SMA»