محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۴ تير ۱۳۹۷

اجرای آسفالت اصلاح شده پلیمری SEBS و الیافی نسخه پیچی شده مجتمع سیرجان بر مبنای طرح اختلاط

نوع مصالح و قیر مصرفی جهت درز های انبساطی پل های آزادراه - خرداد 97

اجرای آسفالت اصلاح شده پلیمری SEBS و الیافی نسخه پیچی شده مجتمع سیرجان بر مبنای طرح اختلاط