محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

بتن روسازي اليافي و الياف فايبر مت سه بعدی

اجراي همزمان بتن روسازي اليافي (ماكرو سنتتيك ٧٥٠ مگا پاسكال مسلح كننده ) به همراه الياف فايبر مت سه بعدي مشابه ژئوتكستايل ( ميكرو ١٠٠٠ مگا پاسكال دو جزيي ) جهت لايه جداكننده مجتمع سيرجان / ٣٠ فروردين

بتن روسازي اليافي و الياف فايبر مت سه بعدی