محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

تاثير مثبت بر ضريب ايمني سازه و عملكردي انعطاف پذير در برابر زلزله با استقاده از الياف

تاثير مثبت بر ضريب ايمني سازه و عملكردي انعطاف پذير در برابر زلزله با استقاده از الياف نسخه پيچي شده مدول و مقاومت بالا داراي جذب انرژي در بتن اليافي / مجتمع سيرجان

تاثير مثبت بر ضريب ايمني سازه و عملكردي انعطاف پذير در برابر زلزله با استقاده از الياف