محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

دو مقاله ارائه شده به دوازدهمين همايش ملي تونل ايران ( شاتكريت اليافي و ساخت سگمنت تونل )

1- ارزیابی خواص مکانیکی بتن الیافی قابل استفاده در ساخت قطعات تونل(سگمنت) 2- مقایسه خواص مکانیکی بتن حاوی انواع الیاف پلیمری کورتا در شاتکریت الیافی

دو مقاله ارائه شده به دوازدهمين همايش ملي تونل ايران ( شاتكريت اليافي و ساخت سگمنت تونل )