محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

يكي از پروژه هاي اقتصاد مقاومتي آزادراه در حال اجرا جهت مقاوم و مسلح سازي بتن

با استفاده از الياف مدول بالا ٨٠٠ مگا پاسكال نسخه پيچي شده سيرجان بر مبناي طرح مخلوط،شرايط آب هوايي و بار ترافيكي ، 7 آبانماه

يكي از پروژه هاي اقتصاد مقاومتي آزادراه در حال اجرا جهت مقاوم و مسلح سازي بتن