محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

تقویت دال های بتن آرمه یک طرفه به کمک ورق های پیش ساخته کامپوزیتی سیمانی با الیاف ماکرو سنتتیک

(HPFRCC) با تعبیه شیارهای سطحی نویسندگان: علی خیرالدین، مجید عرب حسن آبادی، مسعود خابوری

تقویت دال های بتن آرمه یک طرفه به کمک ورق های پیش ساخته کامپوزیتی سیمانی با الیاف ماکرو سنتتیک