محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

مطالعه پارامترهای دوام و مقاومت بتن مسلح با الياف ماكروسنتتيک پلي اولفين

نویسندگان: هادی بلوکی پورساحلی ، آرش غلامی ، سید طاها طباطبائی عقدا

مطالعه پارامترهای دوام و مقاومت بتن مسلح با الياف ماكروسنتتيک پلي اولفين