محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

استفاده از الياف ماكرو و ميكرو سنتتيك پليمري اصلاح شده مدول بالا ( ٧٥٠ مگا پاسكال )

استفاده از الياف ماكرو و ميكرو سنتتيك پليمري اصلاح شده مدول بالا ( ٧٥٠ مگا پاسكال ) با سطح مقطع و نسبت طول به قطر نسخه پيچي شده مجتمع سيرجان جهت شرايط اب و هوايي و بار ترافيكي سنگين در قسمتي از پروژه روسازي بتن فينيشري در حال احداث/ ٢٩ مهرماه

استفاده از الياف ماكرو و ميكرو سنتتيك پليمري اصلاح شده مدول بالا ( ٧٥٠ مگا پاسكال )