محاسبه کاهش قیمت با الیاف کورتا سیرجان

یکشنبه ۱۹ دى ۱۳۹۵

تولید نخ نانویی توسط محققان ایرانی

مصاحبه مدیر عامل مجتمع سیرجان با ماهنامه تخصصی صنعت نساجی و پوشاک

تولید نخ نانویی توسط محققان ایرانی