محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

یکشنبه ۱۹ دى ۱۳۹۵

مصارف فیلامنت

يكي از مصارف فيلامنت هاي مدول و مقاومت بالا بصورت طناب هاي مهار

مصارف  فیلامنت