محاسبه کاهش قیمت با الیاف کورتا سیرجان

یکشنبه ۱۹ دى ۱۳۹۵

سقف عرشه فولادي بتن اليافي ماكرو مدول بالا جايگزين ميلگردهاي حرارتي

حدود ٢٥٠ هزار متر مربع در مركز خريد در حال ساخت و استفاده ازمزاياي دانش نوين اليافي نسل ٥ جهت افزايش مقاومت به زلزله و سبك سازي

سقف عرشه فولادي بتن اليافي ماكرو مدول بالا جايگزين ميلگردهاي حرارتي