محاسبه کاهش قیمت آسفالت با الیاف کورتا سیرجان بر اساس کاهش ضخامت

سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵

حضور مهندس میرشفیع مشاور وزیر در امور راه روستایی در غرفه مجتمع سیرجان

روز دوم نمايشگاه راهداري و راهسازي - ٢٩ آذر

حضور مهندس میرشفیع مشاور وزیر در امور راه روستایی در غرفه مجتمع سیرجان